Jazbinšek o napakah v Prostorskem načrtu

Tega nisem opazil na nobenem spletnem mestu in objavljam tule.  Predvsem točki 1 in 2 kar kličeta nesrečo!
V luči še ne odpravljenih posledic zadnje poplave opozarjam javnost na napake v Prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana, zaradi katerih je še dodatno nujen referendum za njihovo odpravo, kot zadnje možnosti s strani osveščene javnosti. Že samo predvideno krčenje 700 hektarjev gozda, ki bolje zadržuje zaledne vode (ki so vrele iz kanalizacijskih jaškov), kakor njive in asfalt, je zadosten razlog za referendum, sicer pa, če se omejim na najbolj ogrožene površine na Barju, ki so še pod vodo, sporočam, da načrt predvideva v bodoče pod vodo:


1. ob Cesti dveh cesarjev do južne avtoceste na 10.20 hektarjih štirietažno stanovanjsko pozidavo brez odprtih zelenih površin in z zavajajočim imenom VRTNO MESTO SIBIRIJA;


2. južno od avtocestnega priključka v Center zazidavo JUŽNEGA CENTRA, kjer se na 59.24 ha dovoljuje gradnja pritličnih objektov, Informacijski center Krajinskega parka Ljubljansko barje pa se na dveh hektarjih uredi ob prometnem vozlišču samem.


3. na centralnem Barju UREDITEV NADOMESTNIH HABITATOV NA BARJU na 161 hektarjih, absurdno kot "najboljša kmetijska zemljišča" mozaično z gozdovi, kot da tam ne bi že bili, v resnici pa so v območju naravne vrednote dopustni posamezni posegi, pred gradnjo pa je treba izvesti predhodne arheološke raziskave.


4. PARKIRIŠČE ZA TOVORNJAKE OB JUŽNI OBVOZNICI, 4.34 ha s faktorjem izrabe do 1 in faktorjem odprtih zelenih površin komaj 15% s tovornim dovozom čez novo servisno cesto ob Curnovcu ter AC priključkom Barje.